تقویم کارآموزی ترم دوم ۹۸-۹۷

شرح فعالیت

تاریخ شروع

حداکثر تاریخ اتمام

اخذ درس کارآموزی در سامانه دانشجویی

شروع انتخاب واحد

پایان حذف و اضافه

تشکیل جلسات توجیهی توسط اساتید محترم کارآموزی

۴ اسفندماه  ۹۷

۲۰ اسفند ماه ۹۷

ورود به سامانه کارآموزی و ثبت مکان کارآموزی توسط دانشجو

بعد از پایان حذف و اضافه (۴ اسفند ماه ۹۷ )

۱ اردیبهشت ماه۹۸

تایید استاد

پس از ثبت اطلاعات مکان کارآموزی

۱ اردیبهشت ماه۹۸

پرینت معرفی‌نامه از سامانه کارآموزی توسط دانشجو

پس از تایید دفتر ارتباط با صنعت

۱۵ اردیبهشت ماه ۹۸

اعلام زمان شروع کارآموزی در سامانه توسط دانشجو

پس از دریافت معرفی‌نامه و قبل از حضور در محل کارآموزی

1 تیرماه ۹۸

ارسال گزارش میان دوره در سامانه پس از شروع کارآموزی پایان مهرماه ۹۸

تکمیل فرم گزارش سرپرست كارآموزي و بارگذاری گواهی پایان دوره در سامانه

پس از شروع کارآموزی

پایان مهرماه ۹۸

مراجعه حضوری به استاد و ثبت نمره توسط استاد درس در سامانه کارآموزی و فرم نمره

پس  از پایان دوره کارآموزی و تاييد گزارش نهايی كارآموری توسط استاد

۱۵ آذرماه ۹۸

footer-simple

 حق نشر دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد.© ۹۳-۱۳۹۲

 اصفهان، نجف آباد، صندوق پستی: ۸۵۱۴۱۴۳۱۳۱

 instagram-icon  email01