تقویم کارآموزی نیمسال اول ۹۸-۹۷

تقویم کارآموزی نيمسال اول98-97

شرح فعالیت

تاریخ شروع

حداکثر تاریخ اتمام

تشکیل جلسات توجیهی توسط اساتید محترم کارآموزی

14مهر ماه 97

29 مهرماه 97

ورود به سامانه کارآموزی و ثبت مکان کارآموزی توسط دانشجو

بعد از پايان حذف و اضافه

(14مهرماه 97)

6 آبان ماه 97

تایید استاد

پس از ثبت اطلاعات مكان كارآموزي

15آبان ماه 97

پرینت معرفی‌نامه از سامانه کارآموزی توسط دانشجو

پس از تایید دفتر ارتباط با صنعت

28 آبان‌‌ماه 97

اعلام زمان شروع کارآموزی در سامانه توسط دانشجو

پس از دریافت معرفی‌نامه و قبل از حضور در محل کارآموزی

26 آذرماه97

ارسال گزارش ميان دوره در سامانه

پس از شروع کارآموزی

پایان بهمن ماه 97

تكميل فرم گزارش سرپرست كارآموزي و بارگذاري گواهی پایان دوره در سامانه

پس از تکمیل تعداد ساعت کارآموزی

پایان ارديبهشت ماه 98

ارسال گزارش نهايي كارآموزي در سامانه کارآموزی توسط دانشجو

پس از پایان دوره کارآموزی و تاييدگواهی پایان دوره توسط دفتر ارتباط با صنعت

15 خرداد ماه98

مراجعه حضوری دانشجو به استاد و ثبت نمره توسط استاد درس در سامانه کارآموزی و فرم نمره

پس از تاييد گزارش نهايي كارآموزي توسط استاد

31 خرداد ماه98

footer-simple

 حق نشر دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد.© ۹۳-۱۳۹۲

 اصفهان، نجف آباد، صندوق پستی: ۸۵۱۴۱۴۳۱۳۱

 instagram-icon  email01