مراحل انجام كارآموزي در سامانه

۱- ثبت مکان کارآموزی دانشجو در سامانه کارآموزی

۲-تایید استادمربوطه در سامانه كارآموزي

 ۳- تایید دفتر ارتباط باصنعت در سامانه کارآموزی 

۴- مراجعه به دبیر خانه شماره 2 واقع در دانشکده پزشکی (آقای عظیمی ) جهت چاپ و مهر نمودن معرفي نامه و تحويل آن به محل كارآموزي

۵-اعلام زمان شروع کارآموزی در سامانه توسط دانشجو و تاييد آن توسط دفتر ارتباط باصنعت در سامانه

۶- بارگذاري فايل گزارش ميان دوره در سامانه (فايل word يا pdf) پس از شروع کارآموزی و تاييد آن توسط استاددر سامانه، لازم به ذكر است اين گزارش به صورت بسيار مختصر باشد.

۷-دانلود و پرينت فرم شماره 2 از روي سامانه و تحويل به محل كارآموزي جهت تكميل و مهر و امضاء نمودن آن توسط سرپرست كارآموزي و وارد نمودن اطلاعات گزارش سرپرست كارآموزي برطبق آن توسط دانشجو در سامانه و تحويل فرم به استاد جهت تاييد ايشان در سامانه

۸-دانلود متن گواهي پايان دوره از روي سامانه و پرينت اين متن توسط محل كارآموزي بر روي برگه    آرم دار محل كارآموزي و مهر و امضاء آن توسط ايشان و تحويل گواهی به استاد جهت تاييد ايشان   (امضاء استاد) و بارگذاري آن بر روي سامانه

۹- تاييد گواهي توسط دفتر ارتباط با صنعت در سامانه و بارگذاري فايل (word يا pdf) گزارش نهايي كارآموزي در سامانه توسط دانشجو (حداكثر حجم فايل 15 مگا بايت باشد)و تاييد آن توسط استاد و اعلام نمره كارآموزي توسط ايشان در سامانه

   

 

 

 

 

footer-simple

 حق نشر دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد.© ۹۳-۱۳۹۲

 اصفهان، نجف آباد، صندوق پستی: ۸۵۱۴۱۴۳۱۳۱

 instagram-icon  email01