تماس با ما

تماس با ما

نشانی پستی: اصفهان نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، دفتر ارتباط با صنعت و جامعه

تلفن: ۰۳۱۴۲۲۹۲۳۶۱ و ۰۳۱۴۲۲۹۲۵۶۱

پست الکترونیکی: oiui@ iaun.ac.ir

تماس با دانشگاه>

footer-simple

 حق نشر دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد.© ۹۳-۱۳۹۲

 اصفهان، نجف آباد، صندوق پستی: ۸۵۱۴۱۴۳۱۳۱

 instagram-icon  email01