مدیران سابق دفتر ارتباط با صنعت

 • دکتر احسان روحانی اصفهانی
 • عضو هیئت علمی دانشکده فنی مهندسی
 • مهندس سید محمدعلی زنجانی
 • کارشناسی ارشد مهندسی برق

  از سال 1393 تا 1394

 • دکتر محمد امین هنرور

دکترای تخصصی مهندسی برق

از سال 1391 تا 1393

 

 • مهندس احمد محمد شفیعی
 •  

کارشناس ارشد مهندسی معماری سیستم های کامپیوتر

از سال: 1389 تا 1391

 •  دکتر مجید جعفری

دکترای تخصصی مهندسی مواد

 •  مهندس اسماعیل سلطانی

کارشناس ارشد مهندسی مکانیک

 •  مهندس سید محمد علی زنجانی

کارشناس ارشد مهندسی برق الکترونیک

 •  مهندس مرتضی آریا

کارشناس ارشد مهندسی عمران

 •   مهندس منوچهر صدریان

کارشناس ارشد مهندسی صنایع

 

 

 

footer-simple

 حق نشر دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد.© ۹۳-۱۳۹۲

 اصفهان، نجف آباد، صندوق پستی: ۸۵۱۴۱۴۳۱۳۱

 instagram-icon  email01