پرستاری و مامایی

ردیف عنوان شرکت عنوان طرح تحقیقاتی
۱ ستاد مبارزه با مواد مخدر 
بررسی علل و عوامل شیوع مصرف مواد در استان های پر خطر و کم خطر(در جمعیت عمومی ۱۵ تا ۶۴ ساله- جمعیت دانش آموزی متوسطه دوم- جمعیت کارگری و جمعیت دانشجویی)
 ۲ ستاد مبارزه با مواد مخدر  پیمایش خانوار در مورد شیوع مصرف مواد مخدر و روان گردان ها در جمعیت عمومی کشور( ۱۵ تا ۶۴ سال)
۳ ستاد مبارزه با مواد مخدر   شیوع شناسی مصرف مواد مخدر و روان گردان ها در میان دانشجویان دانشگاه های آزاد اسلامی سراسر کشور و بررسی عوامل خطر و حفاظت کننده 
۴  ستاد مبارزه با مواد مخدر شیوع شناسی مصرف مواد مخدر و روان گردان ها در میان دانشجویان دانشگاه های تابع وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و بررسی عوامل خطر و حفاظت کننده (به صورت ملی)
۵  ستاد مبارزه با مواد مخدر نگرش مردم به مواد مخدر و روانگردان ها و نحوه مصرف آن ها
۶  ستاد مبارزه با مواد مخدر بررسی روند شیوع مصرف مواد و اختلالات مصرف در سربازان پادگان ها (به صورت ملی)
۷  ستاد مبارزه با مواد مخدر  شیوع شناسی مصرف مواد مخدر و روانگردان ها در کارگران محیط های صنعتی و کارکنان سازمان ها (به صورت ملی)
۸  ستاد مبارزه با مواد مخدر ارزیابی مدیریت امر مبارزه با مواد مخدر و روانگردان ها در کارگران محیط های صنعتی و کارکنان سازمان ها( به صورت ملی)  
۹  ستاد مبارزه با مواد مخدر بررسی اثربخشی منابع هزینه شده (هزینه فایده) در امر مبارزه با مواد مخدر و روانگردان ها.
۱۰ ستاد مبارزه با مواد مخدر کیفیت منابع انسانی تخصیص یافته در عرصه مبارزه با مواد مخدر و روان گردان ها( کاهش عرضه- کاهش تقاضا)
۱۱ ستاد مبارزه با مواد مخدر تهیه و تدوین نقشه راه مبارزه همه جانبه با مواد مخدر- روان گردان ها و پیش سازها در هر یک از استان های کشور.
۱۲ ستاد مبارزه با مواد مخدر  بررسی میزان شیوع مصرف مواد مخدر و روان گردان ها در دانش آموزان دوره متوسطه دوم و هنرجویان هنرستان های استان های کشور. ( به صورت ملی)
۱۳ ستاد مبارزه با مواد مخدر  بررسی جامعه شناختی میزان انگ و هنجارهای اجتماعی (سنت- فرهنگ) مصرف مواد مخدر و تاثیر آن بر شروع مصرف مواد مخدر(مورد مطالعه: خرده فرهنگ اقوام ایرانی)
۱۴ ستاد مبارزه با مواد مخدر  طرح ۵ ساله تقویم آموزشی کارکنان دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر و دبیرخانه شوراهای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر سراسر کشور. ( به صورت ملی)
۱۵ ستاد مبارزه با مواد مخدر  ارزشیابی اثربخشی برنامه های پیشگیری از اعتیاد در مدارس متوسطه دوم (ویژه والدین- مربیان و دانش آموزان).
۱۶ ستاد مبارزه با مواد مخدر  ارزشیابی اثربخشی برنامه های پیشگیری از اعتیاد در دانشگاه های دولتی.
۱۷ ستاد مبارزه با مواد مخدر  تجارب نوین پیشگیری اولیه از اعتیاد در کشورهای توسعه یافته.
۱۸ ستاد مبارزه با مواد مخدر  مطالعه تجارب و اقدامات موفق جهانی مشارکت های اجتماعی در حوزه کاهش تقاضا و توسعه مشارکت های مردمی.
۱۹ ستاد مبارزه با مواد مخدر  ارزشیابی و سنجش اثربخشی برنامه های توانمند سازی سازمان های مردم نهاد حوزه کاهش تقاضا و توسعه مشارکت ها مردمی طی سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ و ارایه مدل.
۲۰ ستاد مبارزه با مواد مخدر  نیازسنجی آموزشی و طراحی مدل آموزشی سازمان های مردم نهاد در حوزه کاهش تقاضای مواد مخدر و روان گردان ها.
۲۱ ستاد مبارزه با مواد مخدر  شناسایی مولفه های اصلی در اشتغال بهبود یافتگان و طراحی مدل ایجاد اکوسیستم های کارآفرینی دانش بنیان در سمن های فعال حوزه صیانت.
۲۲ ستاد مبارزه با مواد مخدر  مطالعه تجارب موفق جهانی در حوزه صیانت با تاکید بر رویکرد اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر و نقش سازمان های مردم نهاد.
۲۳ ستاد مبارزه با مواد مخدر امکان سیجی استفاده از ظرفیت های منطقه ای استان های کشور برای توسعه کسب و کار و اشتغال بهبود یافتگان.
۲۴ ستاد مبارزه با مواد مخدر آینده پژوهی وضعیت قاچاق مواد مخدر- روان گردان ها و پیش سازها در داخل کشور.
۲۵ ستاد مبارزه با مواد مخدر  بررسی شیوه ها و مسیرهای انتقال مواد مخدر - روان گردان ها و پیش سازها به داخل کشور و اثربخشی راهکارها و اقدامات مقابله ای.
۲۶ ستاد مبارزه با مواد مخدر  بررسی روش ها و شیوه های پولشویی ناشی از قاچاق مواد مخدر و تاثیر آن در اقتصاد کشور.
۲۷ ستاد مبارزه با مواد مخدر  بررسی شیوه های مقابله با ورود مواد مخدر به داخل زندان ها با استفاده از فناوری های نوین.
۲۸ ستاد مبارزه با مواد مخدر  آسیب شناسی ساست جنابیی(تقنینی- قضایی و اجرایی) و کیفری حاکم بر امر مبارزه با مواد مخدر در ایران طی سالهای ۱۳۶۷ تا ۱۳۹۷
۲۹ ستاد مبارزه با مواد مخدر  بررسی اثربخشی مجازات های مندرج در قانون مبارزه با مواد مخدر (ضبط و مصادره اموال- مجازات های سالب حیات و ...).
۳۰ ستاد مبارزه با مواد مخدر تحلیل فقهی جرایم مواد مخدر و روانگردان ها.
۳۱ ستاد مبارزه با مواد مخدر  تنفیح قوانین حوزه مواد مخدر.
۳۲ ستاد مبارزه با مواد مخدر بررسی نگرش مرتکبان جرایم مواد مخدر- روانگردان ها و پیش سازها نسبت به میزان اثربخشی مجازات های پیش بینی شده در قانون مبارزه با مواد مخدر و نحوه رسیدگی به این جرایم در محاکم ضایی.
۳۳ ستاد مبارزه با مواد مخدر  پیمایش های رفتاری- زیستی گروه های پر خطر معتادان (تزریقی - تن فروش ها- معتادان زندانی..)
۳۴ ستاد مبارزه با مواد مخدر  طراحی نظام ثبت اطلاعات مشکلات اورژانس معتادان اورژانس بیمارستان های شکور
۳۵ ستاد مبارزه با مواد مخدر طراحی و بررسی اثربخشی مدل های درمان و حمایت های اجتماعی با الگوهای بومی
۳۶ ستاد مبارزه با مواد مخدر  طراحی مداخلات درمان و حمایت اجتماعی برای گروه های خاص معتادان شامل بی خانمان ها - زنان خیابانی- نوجوانان- زندانیان و بررسی اثربخشی آن ها
۳۷ ستاد مبارزه با مواد مخدر طراحی راهکارهای ارتقای ارتقای بیمه برای پوشش خدمات اعتیاد و بررسی تاثیر حمایت بیمه ای در ماندگاری در درمان
۳۸ ستاد مبارزه با مواد مخدر  ارزشیابی اثربخشی و کارآیی برنامه ادغام پیشگیری و درمان اعتیاد در نظام مراقبت های بهداشتی اولیه و میزان به کارگیری پروتکل وزارت بهداشت در فیلد
۳۹ ستاد مبارزه با مواد مخدر  راه اندازی نظام ثبت اطلاعات معتادان و درمان اعتیاد در کلیه مراکز درمان اعتیاد و زندان های سطح کشور.
۴۰ ستاد مبارزه با مواد مخدر ارزشیابی برنامه درمان نگهدارنده با متادون در مراکز درمان کشور و بررسی میزان به کارگیری پروتکل درمان با متادون وزارت بهداشت در مراکز درمانی.
۴۱ ستاد مبارزه با مواد مخدر  بررسی کارکرد مداخلات درمانی در زندان و میزان به کارگیری پروتکل های درمانی و بررسی میزان هزینه اثربخشی برنامه ارایه سرنگ
۴۲ ستاد مبارزه با مواد مخدر  بررسی روش های نظارت مطلاوب بر مراکز درمانی اعتیاد
۴۳ ستاد مبارزه با مواد مخدر  سنجش نیازها و طراحی بسته های آموزشی برای ارتقای نگرش- دانش و مهارت درمان گران اعتیاد
۴۴ ستاد مبارزه با مواد مخدر  طراحی نظام پایش و ارزشیابی خدمات درمان اعتیاد
۴۵ ستاد مبارزه با مواد مخدر  طراحی نظام جامع درمان اعتییاد (استانداردها - روش های درمانی - توزیع - دسترسی ها و ..)
۴۶ ستاد مبارزه با مواد مخدر  تعیین قیمت تمام شده مداخلات درمانی و کاهش آسیب در کشور
۴۷ ستاد مبارزه با مواد مخدر بررسی میزان اثربخشی و هزینه- اثربخشی مداخلات پیشگیری از بیش مصرف و مرگ و میر ناشی از مواد
۴۸ ستاد مبارزه با مواد مخدر ارزشیابی عملکرد و هزینه اثربخشی مراکز کاهش آسیب به منظور بهبود نظام ثبت اطلاعات خدمات کاهش آسیب
۴۹ ستاد مبارزه با مواد مخدر ارزشیابی کارکرد گروه های همیاری و سایر سازمان های مردم نهاد و اجتماع محور در کاهش زیان
۵۰ ستاد مبارزه با مواد مخدر بررسی روش های تامین منابع مالی- نظام بودجه ریزی- تخصیص اعتبار و هزینه کرد بودجه در سازمان های مختلف در امر درمان و کاهش زیان در ۵ سال گذشته
۵۱ ستاد مبارزه با مواد مخدر مستندسازی وضعیت مدیریت درمان و کاهش زیان و ارزشیابی ساختارهای اداری و اجرایی موجود و بررسی مشکلات نظام مدیریت درمان اعتیاد کشور

footer-simple

 حق نشر دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد.© ۹۳-۱۳۹۲

 اصفهان، نجف آباد، صندوق پستی: ۸۵۱۴۱۴۳۱۳۱

 instagram-icon  email01