مهندسی عمران

ردیف عنوان شرکت عنوان طرح تحقیقاتی
۱ شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان ارایه راهکارهای اجرایی ارتقای کیفیت آب چاه های متقرقه در شهر اصفهان
 ۲ شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان بررسی و تحلیل رفتار آنی مصرف کنندگان عمده آب در استان اصفهان
۳ شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان بررسی و ارزیابی جامع روش ها و فرایندهای تصفیه خانه آب و ارایه راهکارهای اجرایی جهت ارتقای کیفی
۴ شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان مدل سازی تعیین میزان مصرف مواد منعقدکننده بر اساس کدورت آب ورودی به تصفیه خانه آب
۵ شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان امکان سنجی کاربرد روش های بوزدایی در تاسیسات فاضلاب (شبکه جمع آوری- ایستگاه پمپاژ - تصفیه خانه های فاضلاب و ....)
۶ شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان  ارایه راهکارهای ارتقای کیفی یاب در تصفیه خانه های فاضلاب به روش برگه تثبیت
۷  شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان بررسی روش های نوین انتقال فاضلاب در ورودی تصفیه خانه فاضلاب در شرایط بحرانی
۸  شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان بومی سازی روش های بازسازی شبکه فاضلاب
۹  شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان بررسی علل وجود سوسری های در شبکه فاضلاب و ارایه راهکارهای اجرایی مبارزه با آن ها
‍۱۰  شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان بررسی و شناسایی الگوهای مشتری مداری در شرکت آبفای استان اصفهان و ارایه راهکارهای اجرایی تحقق آن 
۱۱ شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان بررسی چالش های موجود در خصوص امنیت اطلاعات و امنیت سیستم های نرم افزاری و راهکارهای حل آن ها
۱۲ شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان تهیه و پیاده سازی سامانه جامع اطلاعات تحقیقات صنعت آب و فاضلاب
۱۳ شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان بررسی امنیت شبکه های تله متری (مطالعه موردی: شرکت آبفا استان اصفهان)
۱۴ شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان ارزیابی ریسک سلامت روان تنی (فردی و سازمانی) و ارایه بسته خدمات روان تنی در جهت ارتقای عملکرد فردی- خانوادگی و سازمانی کارکنان شرکت آبفا استان اصفهان

footer-simple

 حق نشر دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد.© ۹۳-۱۳۹۲

 اصفهان، نجف آباد، صندوق پستی: ۸۵۱۴۱۴۳۱۳۱

 instagram-icon  email01