اولویت های تحقیقاتی سازمان ها و مراکز صنعتی

 

ردیف نام دانشکده
۱  مهندسی برق
۲ مهندسی عمران 
۳  مهندسی مواد
۴  علوم انسانی 
 ۵   حقوق الهیات و معارف اسلامی
۶  مهندسی کامپیوتر
۷   پرستاری و مامایی
۸  هنر معماری و مهندسی شهرسازی
۹    پزشکی
۱۰   فنی و مهندسی

 

 

 

footer-simple

 حق نشر دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد.© ۹۳-۱۳۹۲

 اصفهان، نجف آباد، صندوق پستی: ۸۵۱۴۱۴۳۱۳۱

 instagram-icon  email01