اخبار و تازه ها

تقویم کارآموزی ترم دوم ۹۸-۹۷ پنج شنبه, 11 بهمن 1397 شرح فعالیت تاریخ شروع حداکثر تاریخ اتمام اخذ درس کارآموزی در سامانه دانشجویی شروع انتخاب واحد پایان حذف و اضافه تشکیل جلسات توجیهی توسط اساتید...
تقویم کارآموزی نیمسال اول ۹۸-۹۷ پنج شنبه, 19 مهر 1397 تقویم کارآموزی نيمسال اول98-97 شرح فعالیت تاریخ شروع حداکثر تاریخ اتمام تشکیل جلسات توجیهی توسط اساتید محترم کارآموزی 14مهر ماه 97 29 مهرماه 97 ورود...
تقویم کارآموزی ترم تابستان ۹۷ سه شنبه, 19 تیر 1397    تقویم کارآموزی ترم تابستان97-96 شرح فعالیت تاریخ شروع حداکثر تاریخ اتمام تشکیل جلسات توجیهی توسط اساتید محترم کارآموزی 24 تير ماه 97 7 مرداد...
مراحل انجام كارآموزي در سامانه یکشنبه, 06 اسفند 1396 ۱- ثبت مکان کارآموزی دانشجو در سامانه کارآموزی ۲-تایید استادمربوطه در سامانه كارآموزي  ۳- تایید دفتر ارتباط باصنعت در سامانه کارآموزی  ۴- مراجعه به دبیر خانه شماره...

footer-simple

 حق نشر دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد.© ۹۳-۱۳۹۲

 اصفهان، نجف آباد، صندوق پستی: ۸۵۱۴۱۴۳۱۳۱

 instagram-icon  email01